پیش بسوی مجلس آرمانی با انتخاب اصلح(12)

نمونه تبلیغات انتخاباتی مردمی، سالم و کم هزینه ؛ مشهد، انتخابات اولین مجلس شورای اسلامی